1. تاثیر عصاره‌های آبی و اتانولی گیاه زنیان) Ammi trachyspermum) و چای کوهی ( Stachys lavandulifolia) بر باکتری استرپتوکوکوس گونه Streptococcus iniae عامل بیماری استرپتوکوکوزیس

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

پروین محسنی؛ امین نعمت الهی؛ مریم عباس والی؛ جهانگیر کبوتری کتج


2. مقایسه بالینی اثر بی‌هوشی کتامین و پروپوفل در سیاه ماهی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

امین بیغم صادق؛ امین نعمت اللهی؛ ایمان شیروانی؛ جهانگیر کبوتری


3. اثرات عصاره الکلی گیاه برنجاسف (Achillea talagonica) بر التیام زخم های پوستی ناشی از سوختگی در خرگوش

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

سعید حبیبیان؛ ایرج کریمی؛ نجمه توکلی؛ جهانگیر کبوتری