1. ارزیابی اثر عصاره الکلی کرفس کوهی بر شاخص‌های تولید، میزان تلفات و پروفایل لیپیدی جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم آسیت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

محمد قاسمی شمس آبادی؛ شهاب بهادران؛ حسین حسنپور؛ عبدالناصر محبی