1. شاخص آلودگی خورموسی بر اساس مطالعه برخی پارامترهای خونی ماهی بیاح در دو فصل زمستان و تابستان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 69-78

محمدعلی سالاری علی آبادی؛ رحیم عبدی؛ حمیده قاسمی؛ عبدالمجید دورقی؛ نگین سلامات