1. ارزیابی میزان فعالیت سرمی آلکالین فسفاتاز استخوانی در گاوهای شیری مبتلا به لنگش

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1389

عبدالناصر محبی؛ احمدرضا محمدنیا؛ پریسا رییسی دهکردی