1. ارزیابی میزان شیوع لکوز گاوی در گاوهای کشتارشده دریکی از کشتارگاه‌های صنعتی استان تهران(90-1382)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

زهره مشاک؛ امیر شاکریان؛ افشین متقی فر؛ بیژن مرادی؛ حمیدرضا سوداگری