1. جایگزینی دانه سویای فرآوری شده با کنجاله سویا بر ابقاء نیتروژن در شیر گاوهای هلشتاین

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

ایمانه صدرارحامی؛ غلام رضا قربانی؛ شهریار کارگر؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ نیما نادری


2. تأثیر منابع مختلف اسیدهای چرب ضروری بر عملکرد و متابولیسم گلوکز در گاوهای شیری دوره انتقال

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

فرزاد هاشم زاده سیگاری؛ غلامرضا قربانی؛ محمد خوروش