1. اثر تجویز دوزهای مختلف هورمون های PMSG و hCG بر میزان لقاح و باروری موش های صحرایی نژاد ویستار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

جواد جاویدی؛ رضا رنجبر؛ یزدان مظاهری؛ حسن مروتی؛ فرید براتی