1. ارزیابی اثر استات سرب بر شاخص های اسپرم موالید موش صحرایی در دوره های پیرازایشی و شیرواری

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 51-58

10.22034/ijvcs.2022.11200

احسان رومیانی؛ حسن مروتی؛ ساره نجف اسعدی؛ جواد صادقی نژاد


2. اثر تجویز دوزهای مختلف هورمون های PMSG و hCG بر میزان لقاح و باروری موش های صحرایی نژاد ویستار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

جواد جاویدی؛ رضا رنجبر؛ یزدان مظاهری؛ حسن مروتی؛ فرید براتی