1. اندازه مهره ای قلب در رادیوگرافی از قفسه سینه گوساله های سالم

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

علیرضا غدیری؛ آریا رسولی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ علی غلامی سپهوند


2. اثر سیزاپراید، بتانکول و اریترومایسین در جذب ایمونوگلوبولین های آغوز در گوساله‌های نوزاد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

سید مرتضی قریشی؛ محمد نوری؛ آریا رسولی؛ مسعود قربانپور