1. اثر سیزاپراید، بتانکول و اریترومایسین در جذب ایمونوگلوبولین های آغوز در گوساله‌های نوزاد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

سید مرتضی قریشی؛ محمد نوری؛ آریا رسولی؛ مسعود قربانپور