1. مطالعه بالینی، آسیب ‌شناسی و سم ‌شناسی شیوع مسمومیت ناشی از متیل جیوه در یک گاوداری شیری از شهرستان شاهرود

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

محمد جواد قراگزلو؛ تقی تقی پور بازرگانی؛ علیرضا خسروی؛ شهاب الد ین جوادی؛ جمیله سالار آملی؛ مهرداد لطیفی