1. مطالعه هیستوپاتولوژی بیضه پس از القای واریکوسل در سگ

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

حیدر حیدری خوئی؛ آذرنوش کریمی؛ حسین حسن پور؛ امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی