1. میزان جداسازی سالمونلا و اشریشیا کلای از گله های مادر گوشتی در استانهای مختلف ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

سید مصطفی پیغمبری؛ هانیه طاهری؛ ریما مرشد؛ عباس برین