1. ارزیابی تغییرات برخی از فراسنجه های بیوشیمایی سرم در گاوهای مبتلا به متریت

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

علی درنگیان؛ مجید فرتاش وند؛ امیرعلی کاوه؛ یعقوب حاجی صادقی