1. یافته‌های رادیوگرافی متالوزیس در استخوان تیبیا در یک دلیجه معمولی (Falco tinnunculus)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

فرزانه حسینی؛ محمد حسن مهرائی حمزه کلائی