1. مطالعه هیستوپاتولوژیک نفروتوکسیسیتی فلونیکسین مگلومین در موش صحرایی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 3-7

امین درخشان فر؛ سیاوش شریفی؛ محمدناصر ناظم؛ فرزاد دلگشا