1. شیوع ریکتز در خرگوش های خانگی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در جنوب غرب ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-9

بهمن مصلی نژاد؛ عبدالواحد معربی؛ علیرضا غدیری؛ رضا آویزه