1. مقایسه بین اثر سرم های ایزوتونیک و هیپرتونیک نمکی بر شاخص های هماتولوژی و متابولیک در گربه ها

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 29-42

10.22034/ijvcs.2022.11192

بهمن مصلی نژاد؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ محمد راضی جلالی؛ مبین مکی پور


2. شیوع ریکتز در خرگوش های خانگی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در جنوب غرب ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-9

بهمن مصلی نژاد؛ عبدالواحد معربی؛ علیرضا غدیری؛ رضا آویزه