1. بررسی آلودگی با هیپودرما و ابتلا به هیپودرموز گاو و بز کشتارشده در کشتارگاه اصفهان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-13

تقی پور بازرگانی تقی؛ باغبان فرشاد؛ رهبری صادق