1. مقایسه اثر درمانی پمادهای پستانی سفکوینوم (Cefquinome) و کوباکتان (Cobactan) در درمان تورم پستان بالینی گاوهای شیری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-10

احمدی محمدرحیم؛ حق‌خواه مسعود؛ روزی‌طلب حمید؛ حمیدرضا اشراقی