1. تأثیر ال-کارنیتین بر شاخص‌های اسپرمی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سمیت ناشی از بوسولفان در مدل حیوانی موش صحرایی

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 99-106

10.22034/ijvcs.2022.11194

رضا زنگویی؛ حمیدرضا اشراقی؛ صادق شیریان؛ علی کدیور؛ بهنام بختیاری مقدم؛ احسان عالی


2. مقایسه اثر درمانی پمادهای پستانی سفکوینوم (Cefquinome) و کوباکتان (Cobactan) در درمان تورم پستان بالینی گاوهای شیری

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 3-10

احمدی محمدرحیم؛ حق‌خواه مسعود؛ روزی‌طلب حمید؛ حمیدرضا اشراقی