1. بررسی اثر سطوح مختلف دانه گیاه داروئی عدس الملک (Securigera securidaca) بر عملکرد رشد و فرآیند لیپوژنز در جوجه‌های گوشتی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 43-54

بهنام احمدی پور؛ وحید حبیبی؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


2. تاثیر سرکه سیب خام در جیره غذایی بر عملکرد و فاکتورهای بیوشیمایی خون جوجه های گوشتی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

حمید حسینی فهرجی؛ زینب محمدی


3. تأثیر سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بررشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

بهنام احمدی پور؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور


4. اثر ژل گیاه آلوئه‌ورا (Aloe vera) بر عمل‌کرد و سیستم ایمنی جوجه گوشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

محمد روستائی علی مهر؛ زهرا حسن بیگی لاکه؛ محمود حقیقان رودسری


5. اثرات محدودیت غذایی طولانی مدت و میزان آمینواسیدهای جیره بر عملکرد، وزن اندام های لنفاوی و سلول های سفید خون جوجه های گوشتی سویه آرین

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

کاظم یوسفی کلاریکلائی؛ حمیدرضا علی اکبرپور


6. بررسی تاثیر خصوصیات فیزیکی خروس ها بر عملکرد تولیدمثلی گله های مرغ مادر گوشتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

محمدصادق مددی؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ حمید شجاعی