1. بررسی تأثیر عوامل مادری، جنینی و محیطی در زمان زایش گاوهای شیری

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

مسعود طالب خان گروسی؛ امیر هوشتگ فلاح راد؛ معصومه میش مست