1. شناسایی تیلریا آنولاتا از گاوهای مشکوک به تیلریوز در استان قزوین با آزمایش های میکروسکوپی و PCR

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 107-112

10.22034/ijvcs.2022.11197

مونا حسن زاده؛ لیدا عبدالمحمدی خیاو


2. ارزیابی بیوشیمیایی سرم در گاوهای آلوده به لوسمی گاو

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 17-22

افشین جعفری دهکردی؛ ساسان محبی زرین دره؛ عبدالناصر محبی؛ حسین عباسی دهکردی؛ افشین جعفری


3. شیوع اندومتریت و تغییرات هیستوپاتولوژیک رحم گاوهای کشتاری در اثر باکتری‌های گرم مثبت و نقش احتمالی جنتامایسین

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 89-102

فرید انصاری مال‌امیری؛ تقی تکتاز


4. بهبود رشد آزمایشگاهی فولیکول‌های ثانویه جداشده از تخمدان گاو با تحریک مسیر سیگنالینگ Akt

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398

سیما همتیان خیاط؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ سید عباس میرزایی؛ حسن نظری


5. طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی سونوگرافی دستگاه تولیدمثل گاو ماده

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

علی کدیور؛ ویدا نجف زاده؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ مهدی کدیور؛ سینا بنی طالبی؛ نجمه داودیان


6. بررسی فعالیت آنزیم آدنوزین دآمیناز در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی و ارتباط آن با کیفیت شیر

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397

سعید نظیفی؛ مینا فرزانه؛ مسعود حق خواه؛ مریم انصاری لاری؛ مهدی محبی فانی


7. بررسی میزان حضور پادتن علیه کلامیدیا آبورتوس در تعدادی از گاوهای سقط کرده برخی از گاوداری های اطراف تهران- ایران

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

حسین اسماعیلی؛ محمود بلورچی؛ سمیرا کلباسی؛ مونا حامدی


8. بررسی تأثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین‌های گاوی شبیه‌سازی‌شده عاری از زوناپلوسیدا

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

حسن نظری؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ علی کدیور؛ محمد مهدی نادری؛ ابراهیم احمدی


9. بررسی اشکال تحت بالینی زخم شیردان در نشخوارکنندگان ذبح شده ارومیه

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

علیقلی رامین؛ رحیم حب نقی؛ سجاد امیرتیغی؛ علیرضا شیخیه گل زردی


10. تعیین برخی ویژگی‌های استرپتوکوکوس‌های محیطی جدا شده از نمونه شیر گاو‌های مبتلا به ورم پستان تحت بالینی در منطقه شهرکرد

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

سعید کریمی دهکردی؛ عزیزاله ابراهیمی؛ آذر معتمدی


11. بررسی هیستوپاتولوژی التهاب پستان و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی موارد استافیلوکوکی در گاوهای شهرستان ایلام

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

مینو شاددل؛ علیمحمد بهرامی؛ لیلی هواسی؛ طیب سیفی


12. ارزیابی غلظت سرمی و کبدی منگنز، مولیبدن، آهن و مس و ارتباط آنها با عناصر معدنی خون در گاوهای هلشتاین شیری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-12

ناصر نوروزی؛ علیقلی رامین؛ سیامک عصری رضایی؛ زهره افتخاری؛ مهیار جلوداری ممقانی


13. بررسی آلودگی با هیپودرما و ابتلا به هیپودرموز گاو و بز کشتارشده در کشتارگاه اصفهان

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 3-13

تقی پور بازرگانی تقی؛ باغبان فرشاد؛ رهبری صادق