1. بررسی میزان شیوع لیشمانیوز احشایی در جمعیت سگ‌های ولگرد شهر یزد به روش الیزا

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

سید سیاوش قریشی؛ بهارک اختردانش؛ مازیار جاجرمی؛ ایرج شریفی


2. مقایسه هیستوپاتولوژیک روند ترمیم مثانه سگ متعاقب برش با چاقوی جراحی معمولی و الکتریکی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1398

داود کاظمی؛ روزبه قربانپور؛ داریوش مهاجری


3. ارزیابی بیهوشی عمومی با ترکیب کتامین-دیازپام بر پاسخ لکوسیتی سگ‌های جوان و پیر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

موسی جاودانی؛ عبدالناصر محبی؛ یگانه مهرانی


4. ارزیابی تاثیر ترکیبات دکس مدتومیدین- کتامین و زایلازین-کتامین بر میزان اکسیژن اشباع خون در سگ

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

مرتضی حسینی نژاد؛ فرزانه حسینی؛ امین بیغم صادق؛ نیما باباخانی


5. مطالعه تأثیر قرص تادالافیل بر حجم، میزان تحرک و غلظت نمونه اسپرم و مدت نعوظ سگ نر

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

مجید محمدصادق؛ مهیار منصوری


6. تثبیت داخلی شکستگی دیستال استخوان فمور با استفاده از کراس پین و وایر در یک قلاده سگ نژاد تریر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

موسی جاودانی؛ علی قشقایی؛ زهرا نیکوصفت


7. مطالعه هیستوپاتولوژی بیضه پس از القای واریکوسل در سگ

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

حیدر حیدری خوئی؛ آذرنوش کریمی؛ حسین حسن پور؛ امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی


8. ارزیابی تاثیرات پروپوفول بر روی شاخص های ساختاری و عملکردی قلبی با استفاده از اکوکاردیوگرافی در مدل حیوانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

مهرداد یادگاری


9. بررسی اثر کورکومین بر آسیب ایسکمی- رپرفیوژن کلیوی در سگ

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

فخرالدین احمدیان؛ علی بنی آدم؛ صالح اسماعیل زاده؛ حسین نجف زاده ورزی؛ مهدی پورمهدی بروجنی


10. ارزیابی تغییرات فراسنجه های بیوشیمیایی سرم متعاقب بیهوشی درمانگاهی با پروپوفول در سگ

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

احمدرضا محمدنیا؛ احمدرضا محمدنیا؛ مهدیه زعیمی؛ رویا پورمحمد؛ صفیه قهستانی