1. توانایی حفاظت واکسن بیماری نیوکاسل(B1) در مقابل سویه‌ی غالب ویروس حاد نیوکاسل جداشده در استان خوزستان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

منصور میاحی؛ مسعود رضا- صیفی آباد شاپوری؛ بابک- محمدیان قلعه جوقی


2. بررسی ساختاری و عملکردی ژن کلسکواسترین 2 (CASQ2) مرغ با استفاده از RT-PCR و ابزارهای بیوانفورماتیک

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

مهدی بساکی؛ کرامت اساسی؛ محمدرضا تابنده؛ محمود امین لاری؛ احسان محسنی فرد