1. موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمیایی گرلین در بافت بیضه خروس

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1399

برهان شکراللهی؛ وریا غفوری؛ علی اکبر امیری


2. اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول‌های سرتولی گوسفند

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1395

علی کدیور؛ حسین حسن پور؛ پژمان میرشکرائی؛ فروتن صالحی نژاد؛ آزیتا افضلی؛ حسن نظری