1. بررسی میزان شیوع تریپانوزوما اوانسی در جنین‌های سقط شده شتر یک‌کوهانه در شرق و مرکز ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 93-98

10.22034/ijvcs.2022.11202

نصیر رفعتی؛ حسن ممتاز


2. توانایی حفاظت واکسن بیماری نیوکاسل(B1) در مقابل سویه‌ی غالب ویروس حاد نیوکاسل جداشده در استان خوزستان

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

منصور میاحی؛ مسعود رضا- صیفی آباد شاپوری؛ بابک- محمدیان قلعه جوقی


3. مطالعه فیلوژنیتیکی و ژنوتیپی سویه های ویروس برونشیت عفونی گله های گوشتی به روش RT- PCR و تعیین توالی ژن گلیکوپروتئینS1

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1397

آزاد رحیمی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ عبدالحمید شوشتری


4. تشخیص مولکولی تریکوموناس گالینه با استفاده از تکثیر ژن rRNA 5.8S به روش PCR در کبوتران خانواده کلمبیده (Columbidae)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

مریم سلطانی عینی؛ علی قریشی؛ موسی توسلی


5. بررسی مولکولی رخ‌داد مشترک آنفلوانزای پرندگان (تحت‌تیپ H9N2) و نوموویروس ماکیان در جوجه‌های گوشتی مبتلا به سندرم تنفسی در استان اصفهان

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1395

مجید غلامی آهنگران؛ محمد عرب؛ محسن جعفریان دهکردی