1. شیوع اندومتریت و تغییرات هیستوپاتولوژیک رحم گاوهای کشتاری در اثر باکتری‌های گرم مثبت و نقش احتمالی جنتامایسین

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 89-102

فرید انصاری مال‌امیری؛ تقی تکتاز


2. بررسی اثر آرامبخشی عصاره خام گل میخک، تنباکو و تریکائین متان سولفونات بر برخی اندام های ماهی کپور معمولی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 113-118

بهناز شهریاری زاده؛ رحیم پیغان؛ آناهیتا رضایی


3. تشخیص بالینی، پاتولوژیک و آنتی ژنیک بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک در استان فارس

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

عزیزالله خداکرم تفتی؛ رضا شهریاری؛ علی محمدی


4. بررسی اثر درمانی تیامین بر ساختار هیستومورفومتریک بیضه متعاقب مسمومیت با سرب در مدل موش

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1396

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ ثریا خسرویان دهکردی؛ ابوالفضل عالی


5. مطالعه هیستوپاتولوژی بیضه پس از القای واریکوسل در سگ

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

حیدر حیدری خوئی؛ آذرنوش کریمی؛ حسین حسن پور؛ امین بیغم صادق؛ ایرج کریمی