1. تاثیر غلظت های مختلف پروپوفول بر بازماندگی و برخی از فاکتورهای خونی قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط حمل و نقل

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

امین نعمت اللهی؛ حامد دانش فزون؛ عیسی ابراهیمی درچه؛ نصرالله محبوبی صوفیانی


2. ارزیابی تاثیرات پروپوفول بر روی شاخص های ساختاری و عملکردی قلبی با استفاده از اکوکاردیوگرافی در مدل حیوانی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

مهرداد یادگاری


3. مقایسه بالینی اثر بی‌هوشی کتامین و پروپوفل در سیاه ماهی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

امین بیغم صادق؛ امین نعمت اللهی؛ ایمان شیروانی؛ جهانگیر کبوتری