1. ارزیابی بیهوشی عمومی با ترکیب کتامین-دیازپام بر پاسخ لکوسیتی سگ‌های جوان و پیر

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

موسی جاودانی؛ عبدالناصر محبی؛ یگانه مهرانی


2. ارزیابی تاثیر ترکیبات دکس مدتومیدین- کتامین و زایلازین-کتامین بر میزان اکسیژن اشباع خون در سگ

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

مرتضی حسینی نژاد؛ فرزانه حسینی؛ امین بیغم صادق؛ نیما باباخانی