1. اثر جدایه انتروکوکوس فاسیوم مجرای گوارشی سبزقبا و لاکتوفید بر عمل‌کرد، پاسخ ایمنی و ریخت‌شناسی ژژنوم بلدرچین باب‌وایت

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1399

سید جواد حسینی واشان؛ باقر حیدری صادق؛ نظر افضلی؛ محسن مجتهدی


2. بررسی ایمنی زایی واکسن های کشته و زنده ویروس بورس عفونی به صورت مجزا یا ترکیبی در جوجه های گوشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

زهرا برومند؛ رمضانعلی جعفری؛ فروغ مکی


3. عفونت تجربی بلدرچین ژاپنی با ویروس آنفلوانزای کم حدت پرندگان (H9N2)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

سمیه دیباوند؛ منصور میاحی؛ زهرا برومند؛ فروغ طلازاده؛ الهام ملکی


4. اثر سیر بر بازده رشد، شکل‌شناسی پرزهای روده و عیار پادتن سرم علیه واکسن نیوکاسل و آنفلوانزا در جوجه‌های گوشتی

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1393

شهاب بهادران؛ حسین حسن پور؛ ساعد میرپوریان