1. اثر پودر لیموترش بر عوارض ناشی از مصرف زیاد نمک در جوجه‌های گوشتی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

محمد جهانتیغ؛ داریوش سعادتی؛ ابوالفضل معتمد


2. ارزیابی اثر ویتامین C در افزایش عمل کرد پاسخ ایمنی هومورال و مخاطی در جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی حاد

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397

مجید غلامی آهنگران؛ محمد مهماندوست اصفهانی؛ عبدالکریم زمانی مقدم


3. تأثیر سطوح مختلف پودر کرفس کوهی بررشد، فراسنجه‌های بیوشیمیایی خون و وقوع آسیت در جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1396

بهنام احمدی پور؛ فریبرز خواجعلی؛ حسین حسن پور