1. بررسی شاخص‌های انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلوده سازی تجربی گوسفند با آیمریا آهساتا

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 79-88

نادر احمدی صالح بابری؛ غلامرضا رزمی؛ ایرج کریمی؛ حسین نورانی؛ حمیدرضا عزیزی علویجه


2. ارزیابی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز، سلنیم، مس، روی، آهن و افزایش وزن در تجویز نانوذرات سلنیم در بره‌ها

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1397

علیقلی رامین؛ پدرام یغمائی؛ سیامک عصری رضائی؛ اصغر زمانی