1. شاخص آلودگی خورموسی بر اساس مطالعه برخی پارامترهای خونی ماهی بیاح در دو فصل زمستان و تابستان

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 69-78

محمدعلی سالاری علی آبادی؛ رحیم عبدی؛ حمیده قاسمی؛ عبدالمجید دورقی؛ نگین سلامات


2. ارزیابی غلظت سرمی و کبدی منگنز، مولیبدن، آهن و مس و ارتباط آنها با عناصر معدنی خون در گاوهای هلشتاین شیری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-12

ناصر نوروزی؛ علیقلی رامین؛ سیامک عصری رضایی؛ زهره افتخاری؛ مهیار جلوداری ممقانی