1. ارزیابی تغییرات برخی از فراسنجه های بیوشیمایی سرم در گاوهای مبتلا به متریت

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

علی درنگیان؛ مجید فرتاش وند؛ امیرعلی کاوه؛ یعقوب حاجی صادقی


2. اثرات مقدار درمانی اکسی تتراسایکلین بر کلسیم، منیزیم و پاراتورمون گوسفند

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

افشین جعفری دهکردی؛ عبدالناصر محبی؛ سعید حبیبیان دهکردی؛ ستار استاد هادی دهکردی