کلیدواژه‌ها = انجماد شیشه‌ای
بهبود کیفیت تخمک های نابالغ انجماد شیشه ای-ذوب شده گوسفند با استفاده از گلیسین

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394

ابراهیم احمدی؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ حسن نظری


مقایسه تأثیر دو نوع محیط کشت دست ساز (SOF) و تجاری (G1/G2) بر تکوین آزمایشگاهی جنین های منجمد و غیر منجمد موشی

دوره 8، شماره 2، مهر 1393

فرنوش جعفرپور؛ الهام بنکدار؛ محمد علی ادریس؛ عزیزالله باختری؛ وجیهه عسگری؛ سید مرتضی حسینی؛ مهدی حاجیان؛ محمد حسین نصر اصفهانی