1. جایگزینی دانه سویای فرآوری شده با کنجاله سویا بر ابقاء نیتروژن در شیر گاوهای هلشتاین

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

ایمانه صدرارحامی؛ غلام رضا قربانی؛ شهریار کارگر؛ علی صادقی سفیدمزگی؛ نیما نادری