1. بررسی سرولوژیکی آلودگی به ویروس لکوز گاوی در گاومیش‌های ارجاعی به کشتارگاه اهواز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1394

محمد رحیم حاجی حاجکلایی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ فردوس چنگیزی


2. شیوع ریکتز در خرگوش های خانگی ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در جنوب غرب ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-9

بهمن مصلی نژاد؛ عبدالواحد معربی؛ علیرضا غدیری؛ رضا آویزه