1. ارزیابی غلظت سرمی و کبدی منگنز، مولیبدن، آهن و مس و ارتباط آنها با عناصر معدنی خون در گاوهای هلشتاین شیری

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 3-12

ناصر نوروزی؛ علیقلی رامین؛ سیامک عصری رضایی؛ زهره افتخاری؛ مهیار جلوداری ممقانی