1. مقایسه بین اثر سرم های ایزوتونیک و هیپرتونیک نمکی بر شاخص های هماتولوژی و متابولیک در گربه ها

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 29-42

10.22034/ijvcs.2022.11192

بهمن مصلی نژاد؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ محمد راضی جلالی؛ مبین مکی پور