ب

  • بنیادیان، مجتبی اثر ضد باکتریایی عسل بر اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 1، شماره 2، 1386]

ر

  • رضایی، فرید اثر ضد باکتریایی عسل بر اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 1، شماره 2، 1386]

ز

ف

  • فتحی، مجید بررسی اثرات اسید استیک برعملکرد جوجه های گوشتی [دوره 1، شماره 2، 1386]

م

  • مشتاقی، حمدالله اثر ضد باکتریایی عسل بر اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس [دوره 1، شماره 2، 1386]