راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

  • به منظور دریافت فایل مربوط به راهنمای تهیه مقالات می توانید به بخش فرم‌ها (اینجا) رجوع کنید.
  • برای استفاده بهینه از این سامانه از مرورگرهای firefox و یا chrome استفاده نمایید.
  • در ارسال مقاله حتما توجه داشته باشید که مقاله برای نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران ارسال شود.
  • در مرحله اول فقط فایل مقاله به عنوان فایل اصلی و فایل ضمیمه (حاوی عنوان مقاله، نام کامل نویسندگان، پست الکترونیک نویسنده مسؤول، مرتبه علمی و آدرس نویسندگان همگی به صورت فارسی و انگلیسی)  را پیوست نمایید. فایل اصلی باید شامل اشکال و جداول باشد. ارسال اشکال و جداول به صورت پیوست فایل جداگانه ضرورتی ندارد.
  • فایل اصلی مقاله باید فاقد اطلاعات شخصی نویسنده باشد.  
  • در صورتی که مقاله به هر دلیل برای انجام اصلاحات به شما برگردانده شد، اصلاحات را روی همان مقاله انجام داده و مقاله را با کد قبلی ارسال کنید و به عنوان یک مقاله جدید در سیستم ثبت ننمایید.
  • شایان ذکر است در هر مرحله حداکثر دو مرتبه امکان انجام اصلاحات خواسته شده توسط نشریه برای نویسنده وجود دارد و در صورت عدم انجام اصلاحات توسط نویسنده، مقاله از فرایند داوری خارج خواهد شد.
  • کلیه مکاتبات شامل درخواست اصلاح مقاله، ارسال نامه پذیرش و یا عدم پذیرش از طریق سامانه انجام خواهد شد. بنابراین به درخواست های مربوط به ارسال نامه پذیرش از طریق ایمیل ترتیب اثر داده نمی شود.