اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

محمد امین لاری
محمد امین لاری
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

بیوشیمی

محمدعلی راد
محمدعلی راد
دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

بیماری های داخلی دام های کوچک

محمد ربانی
محمد ربانی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

میکروبیولوژی

  • m.rabbanibiol.ui.ac.ir
عبدالکریم زمانی مقدم
عبدالکریم زمانی مقدم
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

بهداشت و بیماری های طیور

ابوالفضل شیرازی
ابوالفضل شیرازی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

مامایی و بیماری های تولیدمثل دام

غلامعلی کجوری
غلامعلی کجوری
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

بیماری های داخلی دام های بزرگ

ایرج کریمی
ایرج کریمی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

پاتولوژی دامپزشکی

محمدرضا محزونیه
محمدرضا محزونیه
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

میکروبیولوژی

احمدرضا محمدنیا
احمدرضا محمدنیا
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

جراحی دامپزشکی

حمدالله مشتاقی
حمدالله مشتاقی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

بهداشت مواد غذایی

محسن ملکی
محسن ملکی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

سعید نظیفی
سعید نظیفی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

کلینیکال پاتولوژی

  • nazifishirazu.ac.ir