همکاران دفتر نشریه

مدیر مسئول

ناصر شمس اسفندآبادی
ناصر شمس اسفندآبادی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

مامایی و بیماری های تولیدمثل دام


  Warning: Undefined property: stdClass::$homepage in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 56
 • shams-n@sku.ac.ir

 • Warning: Undefined property: stdClass::$hindex in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 78

  Warning: Undefined property: stdClass::$cittation_link in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 87

سردبیر

حمدالله مشتاقی
حمدالله مشتاقی
دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد

بهداشت مواد غذایی


  Warning: Undefined property: stdClass::$homepage in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 56
 • hmoshtaghi@yahoo.com

 • Warning: Undefined property: stdClass::$hindex in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 78

  Warning: Undefined property: stdClass::$cittation_link in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 87

مدیر داخلی

حسن نظری
حسن نظری
دانشگاه شهرکرد

فناوری های تولیدمثل در دامپزشکی


  Warning: Undefined property: stdClass::$homepage in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 56
 • hnazari@sku.ac.ir

 • Warning: Undefined property: stdClass::$hindex in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 78

  Warning: Undefined property: stdClass::$cittation_link in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 87

کارشناس نشریه

سعید کیانپور
سعید کیانپور
دانشگاه شهرکرد

.


  Warning: Undefined property: stdClass::$homepage in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 56
 • k@gmail.com

 • Warning: Undefined property: stdClass::$hindex in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 78

  Warning: Undefined property: stdClass::$cittation_link in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 87
سعید کیانپور
سعید کیانپور
دانشگاه شهرکرد

Kianpour


  Warning: Undefined property: stdClass::$homepage in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 56
 • kianpoursaeed@gmail.com

 • Warning: Undefined property: stdClass::$hindex in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 78

  Warning: Undefined property: stdClass::$cittation_link in /var/www/html/journals/themes/base/front/pages/editorial.php on line 87