نویسنده = علی کدیور
بررسی میزان شیوع اندومتریت پایدار پس از جفتگیری در مادیان های عرب

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 71-79

10.22034/ijvcs.2023.14297.1042

یاسر ناظم؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ علی کدیور؛ نجمه داودیان؛ حسن نظری


بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی گاما-اوریزانول بر تکوین رویان گوسفند در آزمایشگاه

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 103-111

10.22034/ijvcs.2023.14472.1057

سعید موسی پور؛ نجمه داودیان؛ علی کدیور؛ ابراهیم احمدی؛ حسن نظری


تأثیر ال-کارنیتین بر شاخص‌های اسپرمی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سمیت ناشی از بوسولفان در مدل حیوانی موش صحرایی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 99-106

10.22034/ijvcs.2022.11194

رضا زنگویی؛ حمیدرضا اشراقی؛ صادق شیریان؛ علی کدیور؛ بهنام بختیاری مقدم؛ احسان عالی


بررسی الگوی الکتروفورزی پروتئین‌های ترشحات رحمی و ارتباط آن با ساختارهای تخمدانی و استروئیدهای سرم خون شتر یک‌کوهانه

دوره 15، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 35-42

نجمه داودیان؛ علی کدیور؛ مهدی صائب


اثر منشا پدری و عوامل محیطی بر روی صفات تولیدمثلی تعدادی از تلیسه های هلشتاین در استان اصفهان

دوره 14، شماره 2، دی 1399

حسین مهربان؛ وجیه یزدانی؛ علی محرری؛ علی کدیور


معرفی ژن‌های مرجع برای تجزیه و تحلیل یافته‌های RT-qPCR در اسپرم منجمد نریان

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

علی کدیور؛ احسان دهقانی ناژوانی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ ابوالفضل شیرازی؛ ابراهیم احمدی


طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی سونوگرافی دستگاه تولیدمثل گاو ماده

دوره 12، شماره 2، اسفند 1397

علی کدیور؛ ویدا نجف زاده؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ مهدی کدیور؛ سینا بنی طالبی؛ نجمه داودیان


تجزیه و تحلیل صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین در تعدادی از گاوداری های شهرکرد (1387 تا 1393)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

نرگس مداحی؛ حسین مهربان؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ علی کدیور


تعیین جنسیت پیش از تولد جنین در اسب با استفاده از DNA آزاد جنینی موجود در خون مادیان آبستن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

علی کدیور؛ حامد زارعی


نقش حفاظتی تائورین در مقابله با اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند در آزمایشگاه

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

علی کدیور؛ سیما همتیان خیاط؛ حسین حسن پور؛ محبوبه حیدری نصیرآبادی؛ نجمه داوودیان؛ فرهنگ تیرگیر


تعیین عوامل موثر بر صفات تولیدمثلی تلیسه های هلشتاین در شهرکرد

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

نرگس مداحی؛ حسین مهربان؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ علی کدیور


اثر مصرف غذا بر بیان ژنی گیرنده‌های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی در فولیکول F1 مرغان مادر گوشتی

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

حسین حسن پور؛ نیلوفر توانگرراد؛ علی کدیور؛ اردشیر شیخ احمدی


بررسی تأثیر میواینوزیتول- سدیم سیترات و سرم بر قابلیت تکاملی جنین‌های گاوی شبیه‌سازی‌شده عاری از زوناپلوسیدا

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395

حسن نظری؛ ابوالفضل شیرازی؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ علی کدیور؛ محمد مهدی نادری؛ ابراهیم احمدی


اثر استرس حرارتی بر تولید نیتریک اکساید و بیان ژنی دو آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در سلول‌های سرتولی گوسفند

دوره 10، شماره 1، فروردین 1395

علی کدیور؛ حسین حسن پور؛ پژمان میرشکرائی؛ فروتن صالحی نژاد؛ آزیتا افضلی؛ حسن نظری