نویسنده = رحمت الله فتاحیان دهکردی
بررسی اثر درمانی تیامین بر ساختار هیستومورفومتریک بیضه متعاقب مسمومیت با سرب در مدل موش

دوره 11، شماره 1، فروردین 1396

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ ثریا خسرویان دهکردی؛ ابوالفضل عالی


ارزیابی قابلیت القای تولید بافت عصبی توسط عصاره مغز گوساله جنینی در عضلات موش صحرایی

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

امین بیغم صادق؛ احمد عریان؛ رحمت الله فتاحیان؛ هاجر صادقی نژاد