نویسنده = حسین مهربان
اثر برنامه نوری بر وزن اندام‌های بدن، سیستم ایمنی و نمره راه رفتن در جوجه‌های گوشتی

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 13-24

10.22034/ijvcs.2023.13995.1025

محمدرضا اکبری؛ حسین مهربان؛ شهاب بهادران؛ سیده ماندانا حسینی


برآورد نسبت بهینه اسید آمینه آرژنین به لیزین قابل هضم برای جیره آغازین جوجه‌های گوشتی سویه آرین پرورش یافته در شرایط مرتفع

دوره 17، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 53-62

10.22034/ijvcs.2023.14182.1037

سیده ماندانا حسینی؛ محمدرضا اکبری؛ فریبرز خواجعلی؛ سید عبداله حسینی؛ حسین مهربان


اثر سطح پروتئین و نسبت ترئونین به لیزین در جیره بر ریخت‌شناسی و ترشح موسین در روده باریک جوجه‌های گوشتی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 3-13

10.22034/ijvcs.2022.10078.1000

سید حسن نوریان؛ محمدرضا اکبری؛ حسین حسن پور؛ حسین مهربان


اثر منشا پدری و عوامل محیطی بر روی صفات تولیدمثلی تعدادی از تلیسه های هلشتاین در استان اصفهان

دوره 14، شماره 2، دی 1399

حسین مهربان؛ وجیه یزدانی؛ علی محرری؛ علی کدیور


تعیین عوامل موثر بر صفات تولیدمثلی تلیسه های هلشتاین در شهرکرد

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

نرگس مداحی؛ حسین مهربان؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ علی کدیور