نویسنده = علی محرری
اثر منشا پدری و عوامل محیطی بر روی صفات تولیدمثلی تعدادی از تلیسه های هلشتاین در استان اصفهان

دوره 14، شماره 2، دی 1399

حسین مهربان؛ وجیه یزدانی؛ علی محرری؛ علی کدیور


وضعیت دفع میوسین و ارتباط آن با قابلیت هضم و رشد در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

دوره 13، شماره 1، تیر 1398

علی محرری؛ حسن رحمانی؛ حسین باقرپور؛ سعید کریمی؛ محمد جواد ضمیری


تجزیه و تحلیل صفات تولیدمثلی گاوهای هلشتاین در تعدادی از گاوداری های شهرکرد (1387 تا 1393)

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397

نرگس مداحی؛ حسین مهربان؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ علی کدیور


تعیین عوامل موثر بر صفات تولیدمثلی تلیسه های هلشتاین در شهرکرد

دوره 10، شماره 2، مهر 1395

نرگس مداحی؛ حسین مهربان؛ سعید کریمی دهکردی؛ علی محرری؛ علی کدیور