نویسنده = نجمه داودیان
طراحی و ساخت نرم افزار آموزشی سونوگرافی دستگاه تولیدمثل گاو ماده

دوره 12، شماره 2، اسفند 1397

علی کدیور؛ ویدا نجف زاده؛ ناصر شمس اسفندآبادی؛ مهدی کدیور؛ سینا بنی طالبی؛ نجمه داودیان


نقش حفاظتی تائورین در مقابله با اثرات سمی نانونقره بر تحرک اسپرم گوسفند در آزمایشگاه

دوره 11، شماره 2، اسفند 1396

علی کدیور؛ سیما همتیان خیاط؛ حسین حسن پور؛ محبوبه حیدری نصیرآبادی؛ نجمه داوودیان؛ فرهنگ تیرگیر